Janina Pelczarska - Patronka Domu Harcerza w Ostródzie

Do ostatnich dni życia była wierna organizacji harcerskiej, może dlatego, że w domu "Służba Ojczyźnie" była zawsze ponad wszystko.

W harcerstwie znalazła to - co przekazali Jej rodzice…

hm. Janina Pelczarska

Pradziadek Leon Murowski zginął w powstaniu styczniowym. Ojciec Aleksander Sanocki został wywieziony w kibitce na daleką Syberię. Żona pojechała go szukać w stanie błogosławionym. W drodze w Riazaniu ZSRR 10 października 1915r. urodziła córkę Janinę. Po pewnym czasie Pani Sanocka z córką Janiną pojechały na północ.

Do siódmego roku życia druhna Janina wychowywała się w klimacie 40 stopni mrozu. Twarz i ręce smarowano Jej wilczym sadłem, które chroniło od odmrożenia. Po rewolucji październikowej odnalazły męża i ojca.

W 1922r. wszyscy przyjechali do Polski. Pan Sanocki tylko przez kilka miesięcy cieszył się wolnością i rodziną, ponieważ niedługo po powrocie zmarł na serce. Druhnę Janinę wychowywała mama przekazując pieczołowicie patriotyczne tradycje.

Do harcerstwa druhna Janina wstąpiła w 1929r. w Kowlu, a w kwietniu 1930r. złożyła Przyrzeczenie Harcerskie.

Następnie wraz z mamą przeniosły się do Włodzimierza - Wołyńskiego tam Janina uczyła się w gimnazjum i prowadziła drużynę harcerską im. Zofii Chrzanowskiej w szkole podstawowej. Następnie została drużynową w szkole, do której uczęszczała. Drużyna miała imię Królowej Jadwigi. Była też opiekunką drużyny młodszych dziewcząt. Należała do Kręgu Starszych Harcerek "Stanica". W 1936r. była studentką na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

30 marca 1937r. wyszła za mąż za Ludwika Pelczarskiego. W okresie okupacji od 1942r. mieszkała w pow. Brzozów woj. Rzeszowskie. W okresie tym prowadziła tajne nauczanie w zakresie gimnazjum.

W sierpniu 1945r. państwo Pelczarscy przyjeżdżają do Ostródy.

Druhna Janina rozpoczyna pracę jako nauczycielka w Państwowym Gimnazjum w Ostródzie. W 1945r. na terenie Ostródy nie działało jeszcze ZHP, więc postanawia założyć Pierwszą Ostródzką Drużynę Harcerek im. Królowej Jadwigi. Rozkazem Naczelniczki Harcerek z dnia 2.X.1945r. zostaje powołana w skład komendy Chorągwi Mazurskiej.

Od 3.XI.1945 do 1.IV.1949 pełniła funkcję Komendantki Hufca w mieście i powiatach Ostróda, Iława, Pasłęk. Harcmistrzynią została mianowana Rozkazem Naczelnika Harcerstwa L.19 z dnia 20.IX.1957r.

W 1976 r. z inicjatywy druhny Janiny Pelczarskiej powstał Komitet Budowy Domu Harcerza w Ostródzie. Dzięki Jej staraniu i wpływom, budowę ukończono w trzy lata i 15.III.1979r. odbyło się uroczyste otwarcie Domu Harcerza z udziałem władz państwowych i harcerskich.

1.VII.1976 r. Główna Kwatera ZHP nadała druhnie Janinie Pelczarskiej honorowy stopień Harcmistrza Polskiej Ludowej.

Dnia 6.VI.1993r. druhna Janina odeszła na Wieczną Wartę.